בסל הקניות יש 0 מוצרים

סה”כ: 0.00 ₪

מינימום הזמנה 100 ₪

המשך לתשלום
back1
תקנון הזמנות
text1 text2

תקנון הזמנות

תקנון ותנאי שימוש באתר אינטרנט www.haofemibagdad.co.il

של חברת  האופה מבגדד בע"מ

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט "www. haofemibagdad.co.il".

www.haofemibagdad.co.il הינו אתר אינטרנט להזמנת מוצרי מאפה, קינוחים,משקאות, לרבות באופן המיועד לאירועים, בבית, במקום העבודה, ובשמחות אחרות. האתר הינו בבעלות חברת האופה מבגדד שיווק והפצה בע"מ ("החברה"), שהינה קונדיטוריה המייצרת ומשווקת מוצרי מזון, לרבות מגשי כיבוד לאירוח ולאירוע, ובעלים של רשת חנויות קונדיטוריה ובתי מאפה.

 

רכישה באתר:

כל אדם או חברה או גוף משפטי אחר יכול/ה לבצע פעולה באתר בהתקיים התנאים האלה:

1. מבצע הפעולה באתר הוא בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק מטעם אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל.

2. בלי לגרוע מן האמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה של משתתף או משתמש באתר הוא אישור של חברת כרטיסי האשראי, שדרכה התחייב המשתתף או המשתמש באתר לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה.

 

הגבלת השימוש למטרות אישיות ולא מסחריות בלבד

אתר אינטרנט זה נועד אך ורק לשימוש אישי, ולא לשימוש מסחרי. חל איסור על המשתמשים להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר אינטרנט זה.

 

קישורים לאתרים אחרים

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים מטעם האופה מבגדד, אלא מטעם גופים אחרים. קישורים אלה ניתנו לנוחותכם, וכדי להעשיר את חוויית הגלישה באתר שלנו. אין לאופה מבגדד שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין הוא נושא באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר אינטרנט זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.

 

איסור על שימוש לא חוקי או אסור

כתנאי לשימוש באתר, חלה על המשתמשים חובה כלפי האופה מבגדד שלא להשתמש באתר אינטרנט זה לשום מטרה לא חוקית ולשום מטרה שהיא אסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה. לפיכך אסור להשתמש באתר האופה מבגדד בכל דרך שעלולה להזיק, לנטרל, לגרום לעומס יתר או לשנות את האתר או להתערב בהנאה או בשימוש של כל גורם אחר באתר. אסור לנסות לקבל גישה שאינה מורשת לאתר, לחשבונות, למערכות מחשב או לרשתות אחרות שקשורות לאתר באמצעות hacking "כריית" ססמאות או כל דרך אחרת. כן חל איסור על השגה ועל ניסיון השגה של חומרים או מידע בדרך שלא יועדה לכך במפורש באמצעות האתר. חל איסור על איסוף מכל סוג (אוטומטי או ידני או אחר) של תמונות המוצרים ופרטים המוזנים באתר כדי ליצור מאגר תמונות ומידע לשימוש מסחרי או לכל שימוש אחר. כל ניסיון לעשות זאת יגרור תגובה משפטית חריפה.

 

זכויות יוצרים על מידע

כל תוכן, ובכלל זה טקסט, תכנה, תמונות ערוכות של מוצרים, גרפיקה וכל חומר אחר שכלול בכל מקום באתר האופה מבגדד (להלן "המידע") מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, וחוקים; אשר על כן, הנכם רשאים להשתמש במידע אך ורק על פי הרשאה מפורשת שמופיעה באתר. הנכם מתחייבים שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ או ליצור מוצר כלשהו מתוך שימוש במידע אלא באישור מפורש של האופה מבגדד, חוץ משימוש מותר על פי החוק. הנכם מסכימים שלא להעתיק או לשכפל בדרך אחרת כל תכנה של השירות מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור. חל איסור חמור ליצור מאגר תמונות ומידע שנכללים בו הפריטים המוצגים באתר.

 

מיאון אחריות

המידע, התכנה, המוצרים והשירותים הכלולים באתר אינטרנט זה עשויים להכיל אי-דיוקים או שגיאות דפוס. כמו כן נערכים לפרקים שינויים במידע שבאתר. האופה מבגדד וספקיו השונים רשאים בכל עת להכניס שיפורים או שינויים באתר. שימוש באתר אינו תחליף לדעתם ולניסיונם של אנשי מקצוע בתחומים השונים. בכל מצב שנדרשת עצה, תמיכה או עזרה יש להיעזר באנשי המקצוע המתאימים. אין באמור במסמך זה משום מצג של האופה מבגדד או של ספקיו השונים בדבר ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר אינטרנט זה למטרה כלשהי. כל המידע, התכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית מוצעים למשתמשים "כמות שהם", בלא כל התחייבות. האופה מבגדד וספקיו השונים מתנערים בזה מכל אחריות והתניה לגבי המידע, התכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית, ובכלל זה כל אחריות או התניה משתמעת בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה. בשום מקרה לא תחול על האופה מבגדד או על ספקיו השונים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, ובכלל זה, אך בלא הגבלה, דמי נזיקין בגין אבדן השימוש, אבדן נתונים או אבדן רווחים הנובעים משימוש באתר או מביצועי אתר אינטרנט זה או קשורים אליהם בכל דרך שהיא, או הנובעים מעיכוב בשימוש או מאי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים, או בכל מידע, תכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על חוזה ובין שהוא מבוסס על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, גם אם נודע לאופה מבגדד או למי מספקיה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינכם שבעי רצון מחלק כלשהו של אתר זה,או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותכם הוא הפסקת השימוש באתר.

 

הגבלת הגישה

האופה מבגדד שומר את זכותו לסרב להעניק גישה לאתר אינטרנט זה או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלי כל התראה מוקדמת.

 

שינוי בתנאים ובהתניות

האופה מבגדד שומר את זכותו להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה.

 

כללי

הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל. הנכם מסכימים בזה כי בכל מחלוקת שנובעת מן השימוש באתר אינטרנט זה או שקשורה בו תחול סמכות השיפוט של בתי המשפט במחוז ירושלים, ושם יהיה מקום השיפוט. השימוש באתר אינטרנט זה אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה, ובכלל זה, אך בלא הגבלה, האמור בפסקה זו. הנכם מאשרים בזה כי אין מתקיימים עקב הסכם זה או עקב השימוש באתר האינטרנט הזה קשרי יזמות משותפת, שותפות, העסקה או סוכנות ביניכם ובין האופה מבגדד. בלי לפגוע באמור לעיל, רשאי האופה מבגדד להסב את ההסכם הזה, ואת כל הזכויות והחובות הנובעות ממנו, למועבר של כל או רוב נכסיו, באמצעות מכירה, מיזוג, או בכל דרך אחרת. הסכם זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם פרט לאמור לעיל. קיום הסכם זה מצד האופה מבגדד כפוף לחוקים ולהליכים המשפטיים הקיימים, ואין האמור בהסכם זה יכול לפגוע בזכותו של האופה מבגדד לקיים דרישות או בקשות של גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר אינטרנט זה או למידע שנמסר לאופה מבגדד או נאסף על ידו בקשר לשימוש באתר. אם ייקבע שחלק כלשהו מהסכם זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, ובכלל זה, אך בלא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, ייחשבו הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה, שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם. ויתר צד אחד, בפירוש או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי מסמך זה במקרה מסוים - לא ילמדו מזה גזרה שווה לכל מקרה אחר, ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו הצד על פי מסמך זה. הסכם זה מייצג את ההסכם השלם והמלא בין כל גולש לאופה מבגדד בהקשר של אתר אינטרנט זה, והוא מחליף כל תקשורת או הצעה קודמת או עכשווית, בין במתכונת אלקטרונית ובין בעל פה או בכתב, שעברו בין מי מהגולשים ובין האופה מבגדד בהקשר של אתר אינטרנט זה. גרסה מודפסת של הסכם זה ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהיו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים שמבוססים על הסכם זה או קשורים בו במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת. כל זכות שאינה ניתנת במסמך זה במפורש - דינה כזכות שמורה.

 

זכויות יוצרים וסמלים מסחריים

כל התכנים המופיעים באתר אינטרנט זה, לרבות יישומים וקבצים הכלולים באתר, הם קניינם הרוחני של האופה מבגדד ושל ספקיו השונים, והם כפופים לזכויות היוצרים של בעליהם. העתקה, הפצה, הצגה ברבים או מסירה של מידע, סימן מסחרי או כל פרט אחר שכלול באתר אסורים בתכלית בלי אישור מראש ובכתב מהאופה מבגדד.

 

מחירי מבצע

מובהר בזאת כי מוצרים הנמכרים במבצעים שונים ככל שיהיו ומחירם במבצע נמוך מן המחיר הנקוב ("מחיר מומלץ", "מחיר קטלוגי", או המחיר הרגיל של הפריט כפי שמופיע באתר האינטרנט - הגבוה מביניהם) - מיועדים לקהל הלקוחות הפרטיים של האופה מבגדד., מפיצים, או מי שמעוניין לקנות יותר מ-3 (שלושה) פריטים - ישלם את המחיר הנקוב כאמור לעיל בעבור כל פריט, ללא הנחת המבצע.

הגנת הצרכן

מוצרים שאינם מיוצרים על ידי החברה - יובהר בזאת, כי אין החברה אחראית למוצרים אשר לא יוצרו על ידה, ובכלל זה אין החברה אחראית לטריותם של מוצרים כאמור, לרכיביהם, לייצורם, להפצתם (לרבות תנאי ואופן הובלתם), לזמינותם, ויודגש כי מוצרים אלה הינם באחריותו המלאה של היצרן. לפיכך, כל תלונה, טענה ו/או דרישה בקשר עם מוצרים אלה יש להפנות ישירות ליצרן, לפי העניין, לרבות בהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטים על המוצר.

עסקה למכירת מוצרי מזון - מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן חלות על היחסים שבין הצדדים, לרבות הוראות סעיף 4 לחוק הגנת הצרכן (מדיניות החזרת טובין) בקשר עם איסור החזרה של מוצרי מזון שסופקו ללקוח.

משקאות אלכוהוליים. מכירת משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק למי אשר מלאו לו 18 שנים. בעת הזמנת מוצר מסוג משקה אלכוהול, המזמין מצהיר ומאשר כי מלאו לו 18 שנים וכי הינו רשאי לרכוש משקאות אלכוהוליים על פי חוק.